Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług usługi konserwacji platform do transportu osób ... PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 26.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:


Wykonywanie usług usługi konserwacji platform do transportu osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach przychodni lekarskich przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, ul. St. Moniuszki 9, ul. Gwiaździstej 23 oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Merkurego 8 i ul. Folwarcznej 2-2c w Głogowie


1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji podstawowej i rozszerzonej (związanej z wymianą elementów wynikających z ich naturalnego zużycia) niżej wymienionych platform do transportu osób niepełnosprawnych:
2.1 Platformy w budynkach przychodni: platformy firmy Kleindienst Garaventa Polska sp. z o.o. typ GSL Classic
2.2. Platforma w budynku przy ul. Merkurego 8: platforma typu V64 Vimec
2.3. Platforma w budynku przy ul. Folwarcznej 2-2c: platforma typu Cibes A5000.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. .
3. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
3.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
3.2.Projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
3.3. Wykaz podwykonawców (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
3.4Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
3.5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (załącznik nr 5 do ogłoszenia)
4. Kontakt z ramienia Zamawiającego:
4.1. ADM „Hutnik”, ul. C. K. Norwida 1, 67-200 Głogów, tel. 76-8531191 (platformy przy
ul. St. Moniuszki 9, ul. Gwiaździstej 23, ul. Folwarcznej 2-2c oraz przy ul. Merkurego 8).
4.2.ADM "Śródmieście", Al. Wolności 40a, 67-200 Głogów, tel. 76-8531181 (platforma przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19)
4.2. Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie Eliza Nowak lub
Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1. Wykaz minimum 2 usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na konserwacji platform do transportu osób niepełnosprawnych lub tym podobnych urządzeń dźwigowych na rzecz jednego podmiotu przez okres minimum 12 miesięcy dla każdej z wyszczególnionych usług.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonywane były w sposób należyty (np. referencje).
6.2.Aktualne uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (dźwigów osobowych i towarowych) nadane przez organa dozoru technicznego, wymagane ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z póź. zm.)
6.3. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.4. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej zaoferowanej kwoty brutto
6.5.Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia.
7.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
8.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2019 r. o godz. 950 w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
10. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w pkt. 3 stronie internetowej
Zamawiającego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »