Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości ... PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr 628099-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 09:00
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA TUTAJ (docx)

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ (zip)

 

Głogów, dnia 03.12.2019 r.


ODPOWIEDŹ DO ZAPYTAŃ DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:
Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w związku z zapytaniem złożonym przez jednego z Wykonawców udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:
Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Pytanie 2:
Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający?
W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Pytanie 3:
Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający?
Pytanie 4:
Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli – ma Zamawiający?

Zamawiający w odpowiedzi na wszystkie 4 pytania informuje, że wskazane powyżej środki czystości, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe zakupuje i dostarcza we własnym zakresie.

 

 

Głogów, dnia 03.12.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA:
Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


Z uwagi na uwzględnienie w ww. zamówieniu budynku ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a
w Głogowie , który nie podlega postępowaniu przetargowemu Zamawiający wprowadza nw. zmiany w treści SIWZ.

1.    Ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ - „FORMULARZ OFERTOWY”. Wykreśla się budynek ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie. Nowa treść załącznika do pobrania TUTAJ.

2.    Ulega zmianie treść załącznika nr 6 do SIWZ - „Zestawienie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych - utrzymanie czystości w zasobach administrowanych przez ZGM w Głogowie stanowiących w 100% własność Gminy Miejskiej Głogów”. Wykreśla się budynek ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie. Nowa treść załącznika do pobrania TUTAJ.

3.    Ulega zmianie treść załącznika nr 9 do SIWZ - „Zestawienie kosztów utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz utrzymania i odśnieżania powierzchni zewnętrznych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie”. Wykreśla się budynek ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie. Nowa treść załącznika do pobrania TUTAJ.

4.    Wprowadza się korektę treści załącznika nr 8 do SIWZ - „szczegółowy zakres pracy i obowiązków. Utrzymanie czystości biur.” Wykreśla się budynek ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie. Nowa treść załącznika do pobrania TUTAJ.

 

 

Głogów, dnia 09.12.2019 r.

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 170.000,00 zł netto

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL", ul. Olsztyńska 25, 45-260 Opole

- Firma Usługowa "DOMEX" Barbara Kilan, ul. Czereśniowa 1, 67-222 Jerzmanowa

3. Ceny ofert:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL", ul. Olsztyńska 25, 45-260 Opole: 142.284,68 zł netto

- Firma Usługowa "DOMEX" Barbara Kilan, ul. Czereśniowa 1, 67-222 Jerzmanowa: 146.920,08 zł netto

4. Okresy gwarancji: nie dotyczy

5. Terminy płatności:

 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL", ul. Olsztyńska 25, 45-260 Opole: 30 dni

- Firma Usługowa "DOMEX" Barbara Kilan, ul. Czereśniowa 1, 67-222 Jerzmanowa: 22 dni

 

Głogów, dnia 17.12.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  26.11.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 39 ustawy
z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: oferty 2 firm w podziale na części:
- I część zamówienia - Rejon I - ADM „Śródmieście”: 1 oferta
- II część zamówienia - Rejon II - lokale użytkowe ADM „Śródmieście”: 2 oferty
- III część zamówienia - Rejon III - ADM „Hutnik”: 2 oferty
- IV część zamówienia  - Rejon IV - ADM „Hutnik”: 2 oferty
- V część zamówienia - Rejon V - ADM „Hutnik”: 2 oferty
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

- I część zamówienia - Rejon I - ADM „Śródmieście”
Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej  oferty:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „ANN-POL”
ul. Olsztyńska 25, 45-260 Opole


- II część zamówienia - Rejon II - lokale użytkowe ADM „Śródmieście”
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym

- III, IV i V część zamówienia - Rejon III, Rejon IV i Rejon V - ADM „Hutnik”
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w postępowaniu:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „ANN-POL”
ul. Olsztyńska 25, 45-260 OpoleVIII.    Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja:

 

Nr Rejonu

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANN-POL”

ul. Olsztyńska 25

45-260 Opole

Oferta firmy

Firma Usługowa „DOMEX”

ul. Czereśniowa 1

67-222 Jerzmanowa

Cena

Termin płatności

Łącznie

Cena

Termin płatności

Łącznie

Rejon I

60,00 %

40,00 %

100,00 %

brak oferty

Rejon III

60,00 %

40,00 %

100,00 %

51,22 %

40,00 %

91,22 %

Rejon IV

60,00 %

40,00 %

100,00 %

51,49 %

40,00 %

91,49 %

Rejon V

60,00 %

40,00 %

100,00 %

49,73 %

40,00 %

89,73 %

 

 IX.    Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż dnia 23.12.2019 r.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »