Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont schodów piwnicznych ... - Al. Wolności 54-60 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 28.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego) na:

Remont schodów piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy

Al. Wolności 54-60 w Głogowie


1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem schodów piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 54-60 w Głogowie, w zakresie określonym szczegółowo w przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
- Przedmiar robót (Zącznik nr 2 do ogłoszenia)
-Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Zącznik
nr 3 do ogłoszenia)
- Projekt umowy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
- Zakres prac powierzonych podwykonawcom (Załącznik 5 do ogłoszenia)
- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (Zącznik nr 6 do ogłoszenia)
- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (Zącznik nr 7 do ogłoszenia)
- Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 8 do ogłoszenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
4.1. W sprawach technicznych:
Kierownik (lub Zastępca Kierownika) Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, p. Ryszard Sajko lub p. Barbara Grabowska, tel. 76-853-11-30.
4.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny - Przetargi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
6.1. Kosztorysy ofertowe sporządzony zgodnie z przedmiarami robót umieszczonym na stronieinternetowej Zamawiającego (Zącznik nr 2 do ogłoszenia).
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
6.2. Zestawienie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, co najmniej 2 robót wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
6.3Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z Zącznikiem nr 4 do ogłoszenia
6.4.Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi zgodnie z Zącznikami nr 5 i 6 do ogłoszenia
6.5.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
6.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
6.7 Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
6.8. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 8 do ogłoszenia.
7. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
10.Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »