Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług w zakresie Dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 02.12.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:
 
Wykonywanie usług w zakresie „Dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie – zasoby stanowiące 100% własności Gminy Miejskiej Głogów
 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
2.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
2.2. Zestawienie kosztów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (zał. nr 2 do ogłoszenia)
2.3.Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do ogłoszenia)
2.4.Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
2.5. Wykaz podwykonawców (zał. 5 do ogłoszenia)
2.6Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
2.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (z. nr 7 do ogłoszenia).
3. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki,
tel. 76-8531131
4. Kryterium oceny ofert: 100% cena
5.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
5.1. Zestawienie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług objętych przedmiotem zamówienia, tj. usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ilości co najmniej 2 wykonywanych usług.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi wykonywane były należycie.
5.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
5.3.Kserokopia świadectwa lub certyfikatu potwierdzającego przeszkolenie w przedmiocie HACCP w części DDD (potwierdzone przez Wykonawcę o ich aktualności na dzień składania ofert.
5.4.Wykaz środków toksycznych i biobójczych, jakie Wykonawca planuje stosować oraz kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem aktualnych kart charakterystyk preparatów niebezpiecznych lub niebezpiecznych substancji chemicznych sporządzonych stosownie z § 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).
5.5.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny zamówienia brutto.
5.7.Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 7 do
ogłoszenia.
7.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
8.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 11.12.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonywanie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, stanowiących 100% własności Gminy Miejskiej Głogów

I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  02.12.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
ZAKŁAD USŁUGOWY Dezynfekcji – Dezynsekcji – Deratyzacji Jan Zygnerski
ul. Wawelska 9/2, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:   
Komisja Przetargowa dokonała wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »