Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi ... PDF Drukuj Email

Głogów, 03.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).


„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi kopiowania oraz drukowania, dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.”

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych tj.: 24 sztuk urządzeń drukujących, 4 sztuk urządzeń kopiująco – drukujących, 4 sztuk urządzeń kolorowych drukująco – kopiująco – skanujących, 1 szt. urządzenia czarno-białego drukująco – kopiująco – skanującego oraz usługa kopiowania i drukowania. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały eksploatacyjne z wyłączeniem papieru. Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń jednego producenta, urządzeń nowych bądź używanych, nie starszych niż z roku 2016 (data produkcji).
2. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
2.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
2.2. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
2.3. Projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
2.4. Parametry urządzeń (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
2.5. Wykaz urządzeń (załącznik nr 5 do ogłoszenia)
2.6. Wykaz osób zdolnych do obsługi urządzeń wielofunkcyjnych (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
2.7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
3. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Dział Techniczny - Przetargi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31.
4. Kryterium oceny ofert: 100% cena
5.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
5.1. Zestawienie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Należy podać wartość usługi/ usług, okres jej wykonania, nazwę podmiotu na rzecz którego była wykonywana usługa. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednej usługi dotyczącej przedmiotu zamówienia, tj. dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą kopiowania i drukowania na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi wykonywane były należycie.
5.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
5.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny zamówienia brutto.
5.5. Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenie
6.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł,
słownie: pięćset złotych 00/100.
6.1.Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.2.Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.3.Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
6.4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
6.6.Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony
w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
6.7.Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
6.8.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
6.13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
8.Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto oferty Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie, nr konta 83 86460008 0000 0000 6392 0036
9. Kryterium oceny ofert: 100% cena
10.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
11 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
Głogów, dnia 09.12.2019 r.

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 701-704 Kodeksu Cywilnego na:
 
Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi kopiowania oraz drukowania, dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie


W związku ze złożeniem zapytania do ogłoszenia w ww. postępowaniu przez jednego z wykonawców Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1
Proszę o sprecyzowanie, kto ma wymieniać tonery w urządzeniach? Czy dostawca urządzeń
w ramach wynagrodzenia musi osobiście wymieniać tonery?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymiana tonerów w dzierżawionych urządzenia należy do wykonawcy
w ramach oferowanej kwoty.

 
 
 
Głogów, dnia 27.12.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi kopiowania oraz drukowania, dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w GłogowieI.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  03.12.2019 r.
III.    Tryb prowadzenia postępowania: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986).
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór najkorzystniejszej oferty:
 P.W. „PEN” sp.j. Ryszard Kulesza,
 ul. Mickiewicza 50, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru
Komisja Przetargowa dokonała wyboru jedynej złożonej oferty , spełniającej wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »