Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup paliwa (olej napędowy) przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ... PDF Drukuj Email

Głogów, 10.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

„Zakup paliwa ( olej napędowy) przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Głogowie (samochód służbowy).”

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia: zakup paliwa - olej napędowy w ilości ok. 2.200 litrów.
3. Zakup paliwa odbywać się będzie wedle potrzeb Zamawiającego (150-250 litrów/1 miesiąc).
4. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza Wykonawców oferujących sprzedaż paliwa na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego
(67-200 Głogów, woj. dolnośląskie).
5. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
5.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
5.2. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
5.3. Projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
5.4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Dział Techniczny - Przetargi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31.
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.2. Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenie
9. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 910 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
12 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »