Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup i dostawę opału ... - ul. Krochmalnej 6, 6a, 6b, 7, 11 a-e PDF Drukuj Email

Głogów, 10.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów zaprasza do składania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

„Zakup i dostawę opału ekogroszek (wartość opałowa 26.570 MJ/kg, popiół Ar 4,73, wilgotność 11,08, klasa minimum 26 MJ/kg), do celów grzewczych do kotłowni w budynku przy ul. Krochmalnej 6, 6a, 6b, 7, 11 a-e w Głogowie”.

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Zamawiający przewiduje dostawy opału po 5/10 ton według potrzeb (łączna ilość 80 ton). Ponadto Zamawiający informuje, że może wystąpić konieczność dostawy 10 t opału jednorazowo.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, aby informację o dostawie udzielił z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
4. Zamawiający wymaga, aby w cenie oferty zagwarantować usługę załadunku węgla do pomieszczenia kotłowni.
5. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
5.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
5.2. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
5.3. Projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
5.4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
6. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Dział Techniczny - Przetargi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31.
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
8.2. Podpisane oświadczanie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenie
9. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego, zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 06.12.2008
o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11).
10.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł
słownie: pięćset złotych 00/100.
10.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.3.Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
10.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.5.Postanowienia ust. 8.3 oraz ust. 8.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 8.1 lit. b) i ust. 8.1. lit. d)
10.6.Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony
w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
10.7.Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
10.8.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
10.13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
12. Kryterium oceny ofert: 100% cena
13. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 920 w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
14 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »