Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych ... PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 18.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                                                                       
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów ogłasza postępowanie w zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na:

Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych przez mieszkańców a zabieranych z terenów gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


1.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
2.    Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
3.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
3.1. Magdalena Nowicka – Kierownik ADM „Hutnik” w Głogowie, tel. 076-853-11-91
3.2. Leszek Drankiewicz – Kierownik ADM „Śródmieście” w Głogowie, tel. 076-853-11-81
3.3. W sprawach proceduralnych:
Eliza Nowak, Sławomir Sadecki – Dział Techniczny ZGM w Głogowie, tel. 076-853-11-31
4.     Opis przedmiotu zamówienia:
4.1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych przez mieszkańców a zabieranych z terenów gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
4.2.     Usługa będzie realizowana z częstotliwością ustalaną przez Kierownika danej Administracji. Zgłoszenie przez daną Administrację wywozu odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się na ok. 14 dni przed planowanym terminem wywozu.
5.     Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
6.     Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
        6.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
        6.2.    Projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
        6.3.    Wykaz podwykonawców (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
        6.4.    Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 4 do ogłoszenia)
6.5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 5 do ogłoszenia).
7.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
7.1.     Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej przepisami ustawy z dnia 13 września
 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych grupy 20 (w tym odpadów wielkogabarytowych), wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
7.2.    Wykaz wykonanych usług odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – minimum 1 zrealizowaną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych z grupy 20 (w tym odpadów wielkogabarytowych) z zasobów mieszkaniowych lub usługowych w kwocie minimum 40.000,00 zł, o terminie realizacji minimum 12 m-cy oraz dokumenty potwierdzające, że usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą zgodnie z wymogami norm w odniesieniu do systemu zarządzania jakością PE-EN ISO 9001:2009 oraz systemu zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważnymi. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane  należycie (referencje)
7.3. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, tj. minimum 2 samochodów specjalnych - bezpylnych o pojemności skrzyni min. 16 m3. Zamawiający żąda aby samochody określone
w zestawieniu spełniały normę europejskiego standardu emisji spalin minimum EURO 4.
Pojazdy wymieniony powyżej musi być wyposażony w system informatyczny umożliwiający śledzenie ich lokalizacji (GPS) oraz miejsce i czasu wykonania usługi z możliwością udostępnienia Zamawiającemu wglądu do tego systemu, np. poprzez Internet z podaniem loginu i hasła.
7.4. Uchwała sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie RIPOK
7.5.    Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum oferowanej ceny zamówienia brutto)
7.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności     gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6     miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.7.    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7.8.     Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
         ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny zamówienia brutto.
7.9. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia.
9.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł,
    słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100
9.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
9.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu     składania ofert.

9.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę     wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze     żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta     (poręczyciela).
9.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    oznaczenie postępowania,
c)    określenie przedmiotu postępowania,
d)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e)    kwotę gwarancji,
f)    termin ważności gwarancji,
g)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.5.    Postanowienia ust. 9.3 oraz ust. 9.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 9.1 lit. b) i ust. 9.1. lit. d)
9.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
9.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
9.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
9.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10. Kryterium oceny ofert: 100% CENA
11. Oferty należy złożyć do dnia 30.12.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM w Głogowie (II piętro, pok. nr 210)
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2019 r. o godz. 910  –  w Sali Narad ZGM w Głogowie (II  piętro, pok. nr  214.
13. Termin związania ofertą  – 30 dni.
14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto oferty.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 
 
 PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 Głogów, dnia 30.12.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych przez mieszkańców a zabieranych z terenów gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  18.12.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
GPK-SUEZ GŁOGÓW Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7A, 67-200 Głogów

VIII.          Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »