Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku ... - Al. Wolności 73-73a PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 03.01.2020 r.
                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 73-73a w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
Al. Wolności 73-73a w Głogowie


1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Wolności 73-73a w Głogowie,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie - Ryszard Sajko, tel. 76-853-11-30.
4.2    W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Eliza Nowak, Sławomir Sadecki  - tel. 76-853-11-31,
fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie
z robotami towarzyszącymi w zakresie docieplenia elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy Al. Wolności 73-73a w Głogowie.
Zakres prac:
•    Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną i stropu klatek schodowych
•    Docieplenie sufitu piwnic
•    Docieplenie ścian klatek schodowych na poddaszu
•    Kolorystykę obiektu
•    Wymianę parapetów zewnętrznych
•    Wymianę stolarki okiennej piwnic
•    Remont schodów do piwnicy z wymianą nawierzchni i balustrad
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
-    projekt budowlany wraz z rysunkami (załącznik nr 9 do SIWZ),
-    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ),
-    przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ).
Dokumenty, o których mowa powyżej zostały opracowane przez firmę HORWAT-ARCHITEKCI s.c., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65/2, 50-369 Wrocław.
5.3.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  4.000,00 zł
       (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom polegającym na dociepleniu ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych metodą lekką – mokrą o łącznej powierzchni docieplenia nie mniejszej niż 1000 m2.
9.3.     Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
9.4.     Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5.     Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6.     Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.
    Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.7.     Posiadają aktualny certyfikat jednego z systemów BSO (Bezspoinowy System Ociepleń).
9.8.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
9.9.    Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 12 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 21.01.2020 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.01.2020 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 60 dni z możliwością przedłużenia na okres do kolejnych 60 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.    Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania   zamówienia, tj.:
-     w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika: zajęcie pasa drogowego, terenu „obcego”,
17.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   złożyli oferty w postępowaniu.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 
Głogów, dnia 16.01.2020 r.

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 73-73a w Głogowie


Z uwagi na spodziewane zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynikające z przeprowadzonych wizji lokalnych z wykonawcami, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, które ustala się następująco:

- termin składania ofert: do dnia 24.01.2020 r., do godz. 9:00
- termin otwarcia ofert: w dniu 24.01.2020 r., o godz. 9:30.

Informujemy, że treść zapytań i odpowiedzi zostanie opublikowana niezwłocznie po wpłynięciu zapytań i przygotowaniu odpowiedzi
 
 
 
Głogów, dnia 20.01.2020 r.

ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego na:

Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
Al. Wolności 73-73a w Głogowie


W związku ze złożeniem zapytań do SIWZ w ww. postępowaniu przez wykonawców Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1
W projekcie budowlanym na rys. nr 3 i rysunku nr 4 wskazano, iż w pasie szerokości 2,0 m na skraju budynku należy zastosować wełnę mineralną grubości 14 cm o współczynniku lambda = 0,031 W/mK. Według wiedzy pytającego nie ma na rynku dostępnej wełny mineralnej o podanym współczynniku, którą można stosować do docieplenia metodą lekką - mokrą. Są wełny mineralne o podanym współczynniku ale do stosowania do elewacji wentylowanych (metoda lekka - sucha).
Proponujemy  zastosować wełnę mineralną o współczynniku przenikania lambda = 0,035W/mK.
Pytanie 2
W pozycjach nr 81 i 84 przedmiaru robót są wpisane ilości zerowe .Prosimy o wyjaśnienie.
Pytanie 3
W przedmiarze robót brakuje pozycji stolarki okiennej os1 i os2 w stosunku do zestawienia stolarki okiennej załączonej w dokumentacji.
Pytanie 4
W pozycji 84 przedmiaru robót wartość obmiaru wynosi 0,0 m3. Czy nie powinny być ujęte faktycznie podwaliny?
Pytanie 5
W pozycji 81 przedmiaru także jest zerowy obmiar. Czy tak powinno być?

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wprowadza się nowy przedmiar robót
(załącznik nr 11 do SIWZ), do pobrania TUTAJ.
 

Głogów, dnia 21.01.2020 r.

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.01.2020 R.

W związku z otrzymaniem odpowiedzi od wykonawcy projektu budowlanego dotyczącego "Termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Wolności 73-73a w Głogowie" Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź do pytania nr 1 zawartą w odpowiedziach z dnia 20.01.2020 r.

Pytanie 1

W projekcie budowlanym na rys. nr 3 i rysunku nr 4 wskazano, iż w pasie szerokości 2,0 m na skraju budynku należy zastosować wełnę mineralną grubości 14 cm o współczynniku lambda = 0,031 W/mK. Według wiedzy pytającego nie ma na rynku dostępnej wełny mineralnej o podanym współczynniku, którą można stosować do docieplenia metodą lekką - mokrą. Są wełny mineralne o podanym współczynniku ale do stosowania do elewacji wentylowanych (metoda lekka - sucha).
Proponujemy  zastosować wełnę mineralną o współczynniku przenikania lambda = 0,035W/mK.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wełny mineralnej o współczynniku lambda 0,035 W/mK,

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »