Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego ... - ul. Przemysłowa 19 PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 08.01.2020 r.
                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1, 67-200 Głogów działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 19 w Głogowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego, podział piwnic z wykonaniem oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Przemysłowej 19 w Głogowie1.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Przemysłowej 19 w Głogowie,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701-4  Kodeksu Cywilnego.
3.    SIWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
4.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
4.1    W sprawach technicznych:
Kierownik lub Zastępca Kierownika Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie -  Ryszard Sajko lub Barbara Grabowska, tel. 76-853-11-30.
4.2    W sprawach proceduralnych:
Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Eliza Nowak, Sławomir Sadecki  - tel. 76-853-11-31,
fax. 76-853-11-01
5.    Przedmiot zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z opracowanymi przedmiarami robót oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych łącznie z robotami towarzyszącymi
w zakresie wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego, podziału piwnic z wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetlenia piwnic oraz remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 19 w Głogowie.
Zakres prac:
•    Wykonanie pomieszczenia węzła głównego centralnego ogrzewania
•    Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych do pomieszczenia węzła
•    Tynkowanie oraz malowanie ścian pomieszczenia węzła
•    Wykonanie ścianek z cegieł, ułożenie nadproży betonowych
•    Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
•    Uzupełnienie posadzek
•    Roboty malarskie
•    Ułożenie przewodów elektrycznych
•    Montaż opraw żarowych w boksach piwnicznych
•    Montaż opraw żarowych z czujnikiem ruchu w korytarzach piwnicznych
•    Wykonanie pomiarów obwodów NN
•    Wykonanie dokumentacji powykonawczej rozprowadzonej instalacji elektrycznej w piwnicy
•    Prace remontowe klatki schodowej (wykonanie gładzi, malowanie powierzchni ścian, sufitów, elementów metalowych id.)
5.2.    Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót: załączniki nr 9, 9a
i 9b do SIWZ
5.3.    Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
8.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  2.000,00 zł
       (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).
 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.     Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w Rozdziale X, ust.3 Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
9.2.     Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu klatek schodowych lub innym robotom remontowym w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub obiektów użytkowych.
9.3.     Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
9.4.     Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
9.5.     Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
9.6.     Dokonali wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia potwierdzonej stosownym dokumentem podpisanym przez Wykonawcę i upoważnioną osobę z ramienia Zamawiającego.
    Termin wizji lokalnej winien być ustalony z 2-dniowym wyprzedzeniem
9.7.     Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SIWZ.
9.9.    Złożyli oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ.
10.      Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.     Oferty należy złożyć do dnia 24.01.2020 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro)
12.     Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2020 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM (pok. nr 214, II piętro)
13.     Termin związania ofertą  – 60 dni z możliwością przedłużenia o termin kolejnych 60 dni.
14.     Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.    Wykonawca ponosi również koszt wynikający z ewentualnych czynności niezbędnych do wykonania   zamówienia, tj.:
-     koszty wynikające z ewentualnej konieczności rozplombowania i ponownego zaplombowania urządzeń pomiarowych.
17.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyny.
18.     Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z  wykonawcami, którzy   złożyli oferty w postępowaniu.

PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
Głogów, dnia 18.02.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego, podział piwnic z wykonaniem oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 19 w Głogowie


I.    Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Przemysłowej 19
w Głogowie,  w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  08.01.2020 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 2
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
TERMO -AQUA Zakład Instalacji I Urządzeń Sanitarnych
ul. Wita Stwosza 35, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty:
Po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty o cenie niższej spośród otrzymanych oefrt, spełniającej warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »