Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie projektów budowlanych ... - ul. Krochmalna 16 i 17 PDF Drukuj Email

Głogów, dnia 16.01.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów ogłasza postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych na:


Wykonanie projektów budowlanych (dokumentacji techniczno-kosztorysowych) dotyczących wymiany instalacji elektrycznej w budynkach

przy ul. Krochmalnej 16 i 17 w Głogowie

1.  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej (w tym Wewnętrznych Linii Zasilających) w budynkach gminnych wielomieszkalnych przy ul. Krochmalnej 16 i 17 w Głogowie.
2.2. Zakres ilościowy realizacji zamówienia dla każdej z nieruchomości:
2.2.1.Wykonanie projektu technicznego (po 5 egzemplarzy dla każdego z budynków)
2.2.2.Wykonanie przedmiaru robót (po 1 egzemplarzu dla każdego z budynków)
2.2.3.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (po 1 egzemplarzu dla każdego z budynków)
2.2.4.Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (po 1 egzemplarzu dla każdego z budynków)
2.2.5.Uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych związanych z wykonaniem zamówienia, w tym uzgodnienie dokumentacji z dostawcą energii elektrycznej
3.Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4.Tryb zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)
5.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
5.1. Formularz ofertowy (Zącznik nr 1 do ogłoszenia)
5.2.Projekt umowy (Zącznik nr 2 do ogłoszenia)
5.3. Wykaz podwykonawców (Zącznik 3 do ogłoszenia)
5.4Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (Zącznik nr 4 do ogłoszenia)
5.5. Wykaz wykonanych dokumentacji (Zącznik nr 5 do ogłoszenia)
5.6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 6 do ogłoszenia).
6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
6.1. W sprawach technicznych: Zastępca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furmański, tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dział Techniczny ZGM w Głogowie – Eliza Nowak lub Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31
7.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
7.1. Zestawienie minimum 2 usług (zgodnie z Zącznikiem nr 5 do ogłoszenia) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu projektów wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznych   w budynkach mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje,  protokoły przekazania dokumentów, etc.)
7.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.3.Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu.
7.4. Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.5. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
8.Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2020 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 201.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
10.Kryterium oceny ofert: 100% cena
11.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny
12.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 5 stronie internetowej
Zamawiającego.
13.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
 Głogów, dnia 28.01.2020 r.


ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., po 1843) na:

Wykonanie projektów budowlanych (dokumentacji techniczno-kosztorysowych) dotyczących wymiany instalacji elektrycznej
w  budynkach przy ul. Krochmalnej 16 i 17 w Głogowie


W związku ze złożeniem zapytań do treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. postępowaniu przez jednego z wykonawców Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1
Czy zakres dokumentacji projektowej obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji zasilającej od złącza kablowego do układów pomiarowych wraz z instalacją elektryczną w lokalach mieszkalnych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa dotyczy całego budynku wraz z mieszkaniami.

Pytanie 2
Czy Zamawiający posiada dokumentację budowlaną budynku wraz z rzutami poszczególnych pomieszczeń w budynku ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej budynków.

Pytanie 3
Jaka jest kubatura budynku?
odpowiedź:
Kubatura budynku przy ul. Krochmalnej 16: 445,00 m3
Kubatura budynku przy ul. Krochmalnej 17: 635,00 m3

Pytanie 4
Czy Zamawiający przewiduje rozdział instalacji na potrzeby oświetlenia klatki schodowej oraz pomieszczeń części wspólnej, jeśli takie są oprócz klatki schodowej (wówczas instalacja w pomieszczeniach wspólnych będzie zasilana z licznika  ADM - zachodzi konieczność wystąpienia do Przedsiębiorstwa Sieciowego o określenie warunków przyłączenia i zawarcia umowy sprzedaży z Przedsiębiorstwem Sieciowym)?

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje rozdział instalacji na potrzeby oświetlenia klatki schodowej oraz części wspólnej od instalacji zasilające lokale mieszkalne wyłącznie dla budynku przy ul. Krochmalnej 17
w Głogowie (w budynku są 2 lokale mieszkalne). Zamawiający wystąpi o określenie warunków technicznych przyłączenia w oparciu o bilans mocy sporządzony przez projektanta.

Zamawiający nie przewiduje ww. rozdziału instalacji elektrycznej dla budynku przy ul. Krochmalnej 16 w Głogowie, w którym występuje tylko 1 lokal mieszkalny.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opracowanie dokumentacji w oparciu o art. 29A Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) (bez decyzji pozwolenia na budowę i potraktowanie zadania jako remont instalacji nie wymagający uzyskania pozwolenia)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 6
Czy Budynki są objęte ochroną konserwatora zabytków?
Odpowiedź:
Budynki przy ul. Krochmalnej 16 i 17 w Głogowie nie są objęte ochroną konserwatora zabytków.


Z uwagi na dodatkowy czas niezbędny na przygotowanie oferty Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:

1.    Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2020 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - II piętro, pok. nr 201.
2.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. o godz. 920 w Sali Narad ZGM przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.


 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »