W jakiej formie można złożyć podanie/wniosek do Zakładu?
Każdy wniosek można złożyć w formie e-maila, wysłać listem na adres Zakładu, pozostawić w jednej ze skrzynek pocztowych znajdujących się w holu siedziby Zakładu lub przy wejściach do poszczególnych Administracji.

Czy można dokonać przeksięgowanie nadpłat z rozliczenia mediów w poczet innych opłat?
Wszelkie rozliczenia – w lokalach gminnych – w pierwszej kolejności przeznaczone będą na pokrycie wszelkich zobowiązań wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (m.in. z tytułu czynszu/odszkodowania, z tytułu poboru wody, z tytułu usług odpłatnych).
Jeżeli użytkownik nie posiada w stosunku do Zakładu zaległości, to nadpłata zostanie zaliczona na poczet opłat bieżących, chyba, że użytkownik złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty na wskazany numer konta bankowego (Zakład dokona przelewu nadpłaty w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku).

Jak uregulować tytuł prawny do lokalu mieszkalnego gminnego po zgonie małżonka ?
Po śmierci jednego z małżonków prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada nadal drugiemu małżonkowi. Celem udokumentowania takiego stanu, należy stawić się w Administracji osiedla z odpisem aktu zgonu współmałżonka.

Proszę o pomoc w sprawie sąsiadów. U nich trwa wieczna zabawa, nie przestrzegają godzin nocnych, jest hałas i żadne prośby nie skutkują, a rano muszę wcześnie wstać do pracy.
Mają Państwo dwa wyjścia – albo samodzielnie wzywają Państwo Policję tel. 997, 112, bądź następnego dnia składacie Państwo do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pismo z prośbą o interwencję w sprawie braku poszanowania prawa do spokoju i wypoczynku oraz braku zachowania ciszy przez osoby zamieszkałe pod wskazanym adresem. Na Państwa wniosek (po weryfikacji sprawy) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wystosuje pismo upominające do lokatorów mieszkania oraz do Policji – powiadamiając o niedogodnościach, celem podjęcia odpowiednich czynności.

Przychodzę z prośbą o pomoc w sprawie właścicieli psów, którzy nie sprzątają odchodów po swoich pupilach, czy można temu zjawisku zaradzić?
Powyższe i podobne zdarzenia należy zgłaszać jako świadek zdarzenia, bezpośrednio do uprawnionych służb takich jak Dzielnicowy oraz Policja.  Osoba z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Nie zastosowanie się do powyższego podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany, zgodnie Art. 145 Kodeksu Wykroczeń, jednakże fakt musi być ustalony „na gorąco”.

W jaki sposób mogę zmienić dane związane z ilością osób zamieszkujących w mieszkaniu?
Aby zmienić dane związane z ilością osób zamieszkujących w mieszkaniu należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny w zakładce – dla mieszkańca – i przesłać go na adres odpowiedniej Administracji.

Posiadam gminny lokal mieszkalny, który chcę wykupić na własność. Jak to zrobić ?
Należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego (Ratusz) o wykup lokalu – wzór dostępny w zakładce – dla mieszkańca – wraz z kserokopią aktualnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wykupu może dokonać tylko najemca lokalu.

Gdzie mogę sprawdzić czy za lokal posiadam nadpłatę czy niedopłatę?
Dane może uzyskać wyłącznie najemca/właściciel lokalu telefonicznie w danej Administracji. Przed wskazaniem stanu konta finansowego osoba pytająca zostanie uprzednio zweryfikowana.

Jak i gdzie dostać książeczkę/druki opłat za lokal?
Druki wpłat można otrzymać po zgłoszeniu telefonicznym z podaniem swoich danych personalnych. Telefon taki wykonujemy do danej Administracji. Następnie pracownik ADM-u umówi się z Państwem na termin odbioru druków. Istnieje również możliwość przekazania Państwu druków za pomocą pracownika Zakładu poprzez wrzucenie druków do skrzynki pocztowej odbiorcy.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na poniższej stronie:
https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6703&dstr=1&txt=ZG9kYXRlayBtaWVzemthbmlvd3k=


Dlaczego do rozliczenia za wodę doliczane są tzw. różnice wody?
Powodem różnic jest koszt, który powstał między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w danej nieruchomości. Zużycie wody w lokalach określa się na podstawie wodomierzy mieszkaniowych. Jednak dostawca wody nalicza opłaty dla danego budynku na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach do sieci.
Na daną różnicę wpływa szereg czynników m.in.:
– przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczania uszczelki). Wodomierze domowe nie są w stanie wykryć tak małych przepływów lecz ich sumy mogą być na tyle duże, że spowodują naliczenie wskazań na wodomierzu głównym.
– różna klasa wodomierzy indywidualnych a wodomierzy głównych,
– różny sposób zamontowania wodomierzy (poziomo lub w pionie),
– błędy wodomierzy dopuszczone na poziomie ± 5%.
– prawa fizyki i metrologii – suma wskazań wielu mierników (tu wodomierzy) nigdy nie jest równa wskazaniom miernika wartości łącznej.
Czynniki te powodują tzw. różnice wody.


Czy można zaległości rozłożyć na raty?
W przypadku zaległości występujących u właścicieli decydują właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały. Natomiast w przypadku najemców lokali komunalnych istnieje możliwość podpisania ugody w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Głogowa po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora ZGM. Zawieranie ugody na spłatę występującego zadłużenia wymaga regulowania opłat bieżących.

Czy można anulować wypowiedzenie umowy najmu?
Wypowiedzenie umowy najmu z tytułu zadłużenia może być anulowane wówczas, gdy data złożenia wniosku nie przekroczy okresu wypowiedzenia umowy najmu. Najemca zobowiązany jest wówczas do uregulowania wszystkich zaległości wobec ZGM-u.


Kupiłem mieszkanie w zasobach ZGM, gdzie to zgłosić?

Należy udać się z aktem notarialnym do administracji właściwej zgodnie z adresem lokalu. W administracji należy wypełnić oświadczenie na odprowadzanie nieczystości stałych oraz zostanie zawarta umowa na określenie zasad rozliczania zużycia wody w lokalu administrowanym przez ZGM Głogów

Nie mogę brać udziału w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, co zrobić?

W takim przypadku najlepiej jest pisemnie upoważnić zaufaną osobę do reprezentowania na zebraniu i podejmowania uchwał w imieniu właściciela nieruchomości. Obecność każdego właściciela lub jego reprezentanta daje prawdopodobieństwo uzyskania większości podczas głosowania nad uchwałami. Brak kworum podczas zebrania powoduje wprowadzenie trybu mieszanego podejmowania uchwał, co generuje dodatkowe koszty dla wspólnoty mieszkaniowej.

Podstrona w przygotowaniu.


Czy mogę wymienić okna w mieszkaniu i otrzymać na ten cel dofinansowanie ?
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dofinansowuje wymianę stolarki okiennej tylko w lokalach gminnych. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów zakupu i montażu okien. Szczegółowe warunki są określone w Regulaminie wymiany stolarki okiennej – w zakładce Dokumenty.

Zgubiłem klucz od skrzynki na listy, czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej może mi pomóc?
Problem należy zgłosić do Administracji osiedla – usługa jest odpłatna.

Robiłem remont w mieszkaniu i wymieniałem meble w kuchni. Co mam zrobić z gruzem po remoncie oraz starymi meblami?
Meble oraz materiały budowlane należy zawieźć indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie przy ul. Transportowej 6 lub ul. Przemysłowej 7A.
Raz w miesiącu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz dwa razy do roku – Urząd Miejski – Dział Środowiska – organizują wywóz odpadów z zarządzanych terenów. Ogłoszenie o terminie wywozu gabarytów jest wieszane z tygodniowym wyprzedzeniem w tablicach ogłoszeń poszczególnych nieruchomości. Zaznaczyć należy, że zbiórka nie dotyczy gruzu, sprzętu AGD oraz armatury sanitarnej.

Czy mogę wymienić kocioł gazowy na koszt Gminy?
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje wymiany kotłów gazowych wyłącznie w lokalach mieszkalnych gminnych. Wymianie podlegają wyłącznie kotły gazowe dwufunkcyjne czyli mające funkcję ogrzewania lokalu. Aby wymienić kocioł należy złożyć do Administracji podanie z załączoną opinią serwisanta o zaleconej wymianie kotła lub opinią, że naprawa kotła przewyższa cenę zakupu. Wymiana następuje według kolejności złożonych podań oraz w ramach posiadanych przez Zakład środków finansowych.

Na czyj koszt odbywa się serwisowanie i naprawa kotła gazowego?
Serwisowanie i naprawy kotłów gazowych leżą po stronie najemcy/właściciela lokalu. Zakład nie zwraca poniesionych z tego tytułu kosztów. Serwisowanie kotła powinno być wykonywane przynajmniej 1 raz w roku.

Kto może zlecić wykonanie usług odpłatnych do realizacji przez Konserwatorów Administracji?
Uprawnionymi do zlecenia usług są wyłącznie osoby posiadające stosunek prawny do lokalu czyli najemca lub właściciel. Osoby postronne nie mają do tego uprawnień, ponieważ wiążę się ten fakt z wystawieniem faktur za wykonaną usługę odpłatną. Realizujemy zadania w zakresie drobnych napraw w ramach posiadanych uprawnień i możliwości technicznych. Zlecenie usługi nie zawsze wykonywane jest „od ręki”, ponieważ w pierwszej kolejności realizujemy powstałe awarie i pilne prace remontowe.

Gdzie i jak mogę zgłosić zalanie mieszkanie w celach odszkodowawczych?
Zgłoszenie zalania lokalu przekazujemy w godzinach urzędowania w danej Administracji. W przypadku wystąpienia szkody z winy lokatora likwidację szkody należy zrealizować we własnym zakresie, bądź dochodzić roszczeń od sąsiada. W przypadku zalania z tzw. części wspólnych szkodę zgłaszamy do danej Administracji załączając do podania zdjęcia, wymieniając zakres objętej szkody (co zostało zalane), podajemy dane kontaktowe. Szkoda taka zgłoszona będzie do ubezpieczyciela, na podstawie którego skontaktuje się rzeczoznawca.