Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE został powołany uchwałą nr XXI/300/2000 z dnia 19.09.2000r. Rady Miejskiej w Głogowie. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym m.in. w oparciu o Statut.

Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta, a w szczególności zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi oraz terenami zewnętrznymi danych nieruchomości. Zadania te są realizowane na zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Miejskiej Głogów oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których co najmniej 1 lokal stanowi własność gminną.

StanowiskoImię, nazwiskoTelefone-mail
Dyrektor ZGMAnna Keep76-853 11 02dyrektor@zgm.glogow.pl
Z-ca DyrektoraMarek Rychlik76-853 11 02mrychlik@zgm.glogow.pl
Gł. KsięgowyGrażyna Hać76-853 11 02hac@zgm.glogow.pl

W zakresie wskazanych zadań prowadzona jest przede wszystkim bezpośrednia, pełna obsługa: finansowa (księgowa), windykacyjna, techniczna, konserwacyjno-naprawcza, całokształt czynności administracyjnych. 

Prowadzimy oraz nadzorujemy także wszelkie czynności w celu realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych w obsługiwanych nieruchomościach. Organizujemy, przeprowadzamy i nadzorujemy wymagane ustawą przeglądy budowlane.
Zapewniamy pełną obsługę prawną przy współpracy z zewnętrzną Kancelarią. 

Organizujemy i nadzorujemy także prace porządkowe zarówno w budynkach jak i na terenach zewnętrznych również w zakresie koszenia trawy, przycinania żywopłotów, wycinki/przycinki drzew, dokonywania nowych nasadzeń, odśnieżania itp.

W ramach struktury organizacyjnej w Zakładzie funkcjonuje 5 Działów i 2 Administracje oraz Sekcja Wspólnot Mieszkaniowych, która bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora. W skład Zakładu wchodzą Działy: Organizacyjny, Techniczny, Księgowość budżetowa, Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych oraz Dział Czynszów i Windykacji. Dla celów zaspokojenia potrzeb mieszkańców – zarówno najemców jak i właścicieli – poza siedzibą główną Zakładu, która znajduje się przy ul. Poczdamskiej 1, funkcjonują dwie Administracje:

• „Hutnik” przy ul. Norwida 1,
• „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a. 

W ramach poszczególnych Administracji funkcjonują grupy konserwatorów, podejmujące wszelkie działania naprawczo – remontowe w administrowanych nieruchomościach.

CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANYCH OBIEKTÓW wg stanu na 31.08.2020 roku:

• 162 budynki mieszkalne w tym: 

  39 budynków gminnych,

  123 budynki wspólnot mieszkaniowych.

Powierzchnia lokali m² Ilość lokali szt.
ogółem
190 781,81
4 259
własnościowe
117 033,32
2 529
komunalne
55 515,13
1 239
socjalne
17 802,00
475
tymczasowe
431,36
16

• 156 lokali użytkowych (wraz z wyłączonymi z użytku) w tym:

  132 lokale w budynkach gminnych,

  24 lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Powierzchnia lokali m² Ilość lokali szt.
ogółem
21 967,70
156
wynajęte
15 055,72
126
pustostany (wraz z wyłączonymi z użytku):
6 911,83
30

• tereny zewnętrzne (chodniki, drogi wewnętrzne, zieleń, place zabaw itp.) – ponad 164 340 m2.