Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

2024-03-25

Wstęp

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie poprzez utworzenie nowej strony internetowej zapewnił dostępność swojej strony internetowej www.zgm.glogow.pl, zgodnie z przepisami ustawą z dnia 04.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgm.glogow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15

Data aktualizacji strony internetowej: 2024-03-27


Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W przyszłości chcemy utworzyć aplikację mobilną i dostosować ją również dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasza strona internetowa obecnie zawiera wszystkie niezbędne informacje, dokumenty oraz zdjęcia dostępne również dla osób niepełnosprawnych. W prawym górnym rogu umieszczono ikonkę dla osoby niepełnosprawnej, która po kliknięciu rozwija się ukazując panel dostępności.

Panel dostępności umożliwia:
  • powiększenie tekstu,
  • zmniejszenie tekstu,
  • wybranie skali szarości,
  • umożliwia nadanie odpowiedniego kontrastu ( wysoki bądź negatywny ),
  • wybranie białego tła,
  • podkreślone linki,
  • duża pogrubiona czcionka tytułowa,
  • powrót do stanu pierwotnego.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na podstronach z większą ilością tekstu dostępna jest funkcja czytania wybranego tekstu na głos przez komputerowego lektora.

Oświadczenie sporządzono 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i kontaktowe


W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Angela Piotrowska adres poczty elektronicznej piotrowska@zgm.glogow.pl, nr telefonu 768531109.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo żądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, bądź aplikacji mobilnej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości umieszczonych na stronie zdjęć. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przekazania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie z główną siedzibą przy ul. Poczdamskiej 1 zajmuje dwa piętra: część piętra I i całe II piętro oraz dwie administracje:

  • ADM „HUTNIK” przy ul. Norwida 1
  • ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” przy Alei Wolności 40a.

Wejście do siedziby Zakładu przy ul. Poczdamskiej 1 zostało zmodyfikowane poprzez przebudowę istniejących schodów i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi wprost do drzwi głównych, następnie poprzez wiatrołap do korytarza na wprost schodów. Na parterze, oraz na każdej zajmowanej kondygnacji są umieszczone duże czytelne tablice informujące o nr biur i działach znajdujących się w tych biurach. Nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie dostanie się do naszej głównej siedziby. W pobliżu budynku jak i przed są wyznaczone miejsca parkingowe, także miejsca dla inwalidy. W naszym budynku nie ma windy. W wiatrołapie zaraz za drzwiami głównymi po lewej stronie została zamontowana skrzynka pocztowa, oraz założony i uruchomiony domofon z łącznością z biurami z I piętra (Dział Czynszów i Windykacji) oraz z sekretariatem z II piętra. Po sygnale domofonu pracownik Zakładu zejdzie do osoby na parter i pomoże załatwić wszelkie sprawy urzędowe.

Administracja „HUTNIK” przy ul. Norwida 1 posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika wprost na klatkę schodową od razu na schody , prowadzące na I piętro, na którym mieszczą się wszystkie biura pracowników administracji. Nie posiada toalety dla osoby niepełnosprawnej. W poziomie piwnicznym znajdują się pomieszczenia, użytkowane przez grupę konserwatorów (pracownicy fizyczni). W pobliżu administracji są wyznaczone miejsca parkingowe, także miejsca dla inwalidy.

Dla polepszenia dostępności architektonicznej został zamontowany domofon w budynku przy drzwiach wejściowych z łącznością z biurami z I piętra. Po sygnale domofonu pracownik Administracji zejdzie do osoby na parter i pomoże załatwić wszelkie sprawy urzędowe. Przy wejściu głównym do budynku została zamontowana skrzynka pocztowa.

W najlepszej sytuacji dostępności architektonicznej jest Administracja „ŚRÓDMIEŚCIE” przy Al. Wolności 40a, do której główne wejście jest z poziomu chodnika wprost do korytarza i bezpośrednio do biur pracowników administracji. Na I piętrze znajduje się sala zebrań Wspólnot Mieszkaniowych. Administracja nie posiada wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych. Również w tej administracji przy drzwiach wejściowych została zamontowana skrzynka pocztowa, oraz został założony domofon z łącznością do poszczególnych biur.
Obecnie każda nasza jednostka praktykuje – w razie informacji telefonicznej od osoby o ograniczonej mobilności – załatwienie zgłoszonej sprawy urzędowej albo poprzez pocztę/naszych zakładowych kurierów, albo poprzez naszego pracownika, który np. dostarczy wskazane dokumenty na adres danej osoby itp.
Również na miarę naszych możliwości finansowych, dostępnych instrumentów lub rozwiązań alternatywnych postaramy się dostosować do Ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.
W odniesieniu do dostępności architektonicznej naszego Zakładu dla osób z niepełnosprawnościami informujemy, że staramy się sprostać chociaż w części wymaganiom wynikającym z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tym samym wprowadziliśmy pewne alternatywne rozwiązania, które mają na celu ułatwienie kontaktu osób niepełnosprawnych z naszymi pracownikami. Aktualnie w Administracji „HUTNIK” przy ul. Norwida 1 oraz w Administracji „ŚRÓDMIEŚCIE” przy Al. Wolności 40a funkcjonują domofony, zamontowane przy wejściach głównych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami został utworzony i oddany do użytku podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Poczdamskiej 1.


Informacja o naszych działaniach aktualizujących naszą dostępność architektoniczną wynikającą z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku.

Ze względu na dużą barierę architektoniczną naszej głównej siedziby przy ul. Poczdamskiej 1 jaką jest brak windy ( gdyż nasze biura mieszczą się na I i II piętrze) w roku 2023 przystąpiliśmy do programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dzięki przyznanym środkom finansowym między innymi z Fundusz Norweskiego wykonaliśmy I etap zabezpieczeń związanych z budową windy w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku przy ul. Poczdamskiej 1w Głogowie o budowę windy osobowej oraz wykonanie pierwszego etapu zabezpieczeń przeciwpożarowych związanych z budową windy.”
Skip to content